Een woninginbraak heeft een grote invloed op het gevoel van veiligheid. Veel van deze inbraken worden gedaan omdat er bijvoorbeeld waardevolle spullen in het zicht liggen en/of de inbreker makkelijk de woning kan betreden. Het Keurmerk Veilig Wonen (KVW) is ontwikkeld om het beveiligingsniveau van huizen te verbeteren en de kans op een geslaagde inbraak te reduceren.

Met het vaststellen van de beleidsregel subsidie Keurmerk Veilig Wonen willen wij particuliere woningeigenaren van Waddinxveen stimuleren om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en hun huis te laten voldoen aan het KVW.

 • – Hoe werkt het? (Voorwaarden)Procedure om subsidie te krijgen:
  1. Particuliere eigenaren vullen een (reserverings)formulier subsidie Keurmerk Veilig Wonen in nadat zij een offerte door een PKVW-bedrijf hebben laten opmaken.
  2. Dit formulier is via de rode knop verkrijgbaar.
  3. De volgorde van binnenkomst bepaalt wie er in aanmerking komt voor subsidie. Totdat het subsidieplafond is bereikt worden de aanvragen geregistreerd,
  4. De reservering is zes maanden geldig. Binnen die tijd worden de aanpassingen aan de woning aangebracht,
  5. Zodra de werkzaamheden zijn uitgevoerd, sturen de particuliere eigenaren een kopie van het PKVW-certificaat samen met de originele factuur op naar de gemeente,
  6. Uitkering van het aangevraagde subsidiebedrag.
  Voorwaarden aanvrager en woning
  • U bent een particuliere woningeigenaar.
  • U heeft een bestaande woning of appartement in de gemeente Waddinxveen.
  • U laat uw woning binnen zes maanden beveiligen zodat het certificaat Veilige Woning van het Keurmerk Veilig Wonen wordt verkregen of
  • U heeft uw woning dit jaar laten beveiligen en het certificaat Veilige Woning van het Keurmerk Veilig Wonen reeds in bezit.
  Voorwaarden aanvraag en kosten
  • De kosten van verlichting aan de eigen schuur, schutting of garage om het achterpad te verlichten mogen bij deze subsidieaanvraag gevoegd worden.
  • De gemeente vergoedt 25% van de gemaakte kosten, met een maximum bedrag van € 200,- per bestaande woning.
  • Het voor subsidievaststelling beschikbare bedrag, het subsidieplafond, per jaar is € 8.000,-. Zodra op grond van de aanvragen dit plafond is bereikt, worden later binnen gekomen aanvragen niet meer in behandeling genomen.
  • In geval van papieren aanvragen is voor het vaststellen van de datum van binnenkomst de datum van de poststempel bepalend.
  • Bij persoonlijk afgegeven subsidieaanvragen is de datum van ontvangst bepalend.
  • Indien er meerdere volledige aanvragen op dezelfde datum zijn ontvangen en deze binnen het subsidieplafond niet allen zijn te honoreren, wordt het binnen het subsidieplafond resterende bedrag naar ratio over deze aanvragen verdeeld.
  • Indien kosten voor de maatregelen onderdeel zijn van een groter geheel aan werkzaamheden en het bedrijf de kosten voor de maatregel niet specificeert, wordt de hoogte van het subsidiebedrag bepaald aan de hand van de marktconforme prijzen voor deze maatregelen.
  • Indien het gespecialiseerde bedrijf korting geeft omdat de maatregel bij meerdere woningen in één buurt worden getroffen, wordt het subsidiebedrag vastgesteld op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten. Over het kortingsbedrag wordt geen subsidie uitgekeerd.
  • PKVW-bedrijven kunnen kosten in rekening brengen voor het opstellen van een offerte in verband met de inbraakgevoeligheid van de woning. Deze kosten komen niet voor subsidie in aanmerking. De meeste PKVW-bedrijven verrekenen deze kosten indien particuliere eigenaren ertoe overgaan hun woning op grond van de offerte PKVW-certificaat waardig te maken.
  Een Vereniging van Eigenaren mag één gezamenlijke aanvraag indienen. Daarvoor gelden de volgende aanvullende voorwaarden:
  • de schriftelijke toestemming van alle woningeigenaren voor het treffen van de maatregelen en het verrekenen van de subsidie wordt met het subsidiereserveringsformulier naar de gemeente gezonden,
  • een overzicht van de maatregelen die per bestaande woning nodig zijn.
  Benodigde documenten
  • Volledig ingevuld (reserverings)formulier subsidie Keurmerk  Veilig Wonen
  • Kopie van de offerte bij een verzoek tot reservering van een tegemoetkoming in de kosten
  • Kopie van de factuur bij een verzoek tot betaling van een tegemoetkoming in de kosten
  • Kopie van het certificaat Veilige Woning van het Keurmerk Veilig Wonen bij een verzoek tot betaling van een tegemoetkoming in de kosten
  Zie voor volledige informatie de Beleidsregel subsidie Keurmerk Veilig Wonen.
 • – Wat moet ik doen?Wilt u gebruik maken van deze subsidieregeling? Vul dan het (reserverings)formulier subsidie Keurmerk Veilig Wonen in en voeg de gevraagde documenten bij.
  • Indien u de werkzaamheden reeds heeft laten uitvoeren kunt een verzoek indienen tot betaling van de subsidie. Zie bij ‘Hoe werkt het?’ welke documenten u nodig heeft.
  • Indien u de werkzaamheden nog niet heeft laten uitvoeren, kunt met een offerte een verzoek indienen om het subsidiebedrag voor u te reserveren.
  Let op:
  U kunt ook de kosten voor verlichting aan de schuur ten behoeve van het kunnen verlichten van het achterpad indienen binnen deze subsidieregeling. De kosten hiervan dienen tegelijkertijd met de aanvraag voor de tegemoetkoming in de kosten voor het KVW certificaat te worden ingediend.
   

Direct regelen

logo DigiD


Houdt uw DigiD bij de hand

Vul het (reserverings) formulier in